HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ประวัตินางสาวศศิํธร พลหาญ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
นางสาวศศิธร  พลหาญ ตำแหน่ง ครูพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษา  ระดับปริญญาตรี    ภาควิชาสัตวบาล    คณะเกษตรก...

นางสาวศศิธร  พลหาญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา  ระดับปริญญาตรี    ภาควิชาสัตวบาล    คณะเกษตรกำแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top