HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title:
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
แฟ้มผลงาน ( Port Folio) แฟ้มสะสมงาน   ( Port Folio) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นาย ชูศักดิ์ แสนมี โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่กา...
แฟ้มผลงาน (Port Folio)

แฟ้มสะสมงาน   (Port Folio)


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556นาย ชูศักดิ์ แสนมี
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา สพม.29


คำนำ

                    เนื่องด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนปีหลักสูตรพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นที่กระบวนการคิดของผู้เรียน เพื่อสร้างทักษะในการทำงาน การคิดสร้างโครงงาน การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ในสังคมชุมชน จนขยายผลเป็นสังคมการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นของตนเองรวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ   นอกจากการเรียนที่ใช้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนใจในเหตุการณ์ปัจจุบัน   รวมถึงกระบวนการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ กิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นดังนั้นข้าพเจ้า  จึงได้สรุปรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมร่วมกับชุมชนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556 อาจมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาไม่มากก็น้อยและเนื้อหาหรือข้อความต่างๆอาจจะบกพร่องหรือไม่ถูกต้องท่านที่สนใจที่ได้ศึกษาโปรดกรุณาช่วยชี้แนะจักเป็นพระคุณยิ่ง
                                                                                         ครู ชูศักดิ์ แสนมีสารบัญ
คำนำ

สารบัญ


ข้อมูลทั่วไป
1

ประวัติส่วนตัว
1

ผลการปฏิบัติงาน


................................................................................................

ฯลฯ....................................

ภาคผนวก

            
(เนื้อหา)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายชูศักดิ์ ชื่อสกุล แสนมี  สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2528 ภูมิลำเนาจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 527 หมู่ที่6 ถนน ชยางกูร  ตำบล บุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัด อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ 088-1206357
ชื่อบิดา…………………………………………………..อาชีพ…………………………………………
ชื่อมารดา………………………………………………..อาชีพ…………………………………………
ชื่อคู่สมรส………………………………………………อาชีพ…………………………………………
เริ่มเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง…………………………ที่หน่วยงาน/
สถานศึกษา…………………………..อำเภอ…………………………จังหวัด…………………...สังกัดกรม……………………......................กระทรวง………………........................เมื่อวันที่………เดือน…….......................พ.ศ…………............ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง…………………… ที่หน่วยงาน/สถานศึกษา…………………………...กรม……………กระทรวง………………………….
ความสามารถพิเศษ
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..


ประวัติการศึกษา
ลำดับที่
ระดับ
การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.
    วุฒิที่ได้รับ
(ระบุวิชาเอกถ้ามี)
หลักฐานอ้างอิงประวัติการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
วัน เดือน ปี
                    ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
             เอกสารอ้างอิง

เกียรติประวัติที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โล่รางวัลฯลฯ)
ลำดับที่
 วัน เดือน ปีที่ได้รับ
      เกียรติประวัติที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบ
หลักฐานอ้างอิง

ส่วนที่ 2
ข้อมูลการพัฒนาตนเองและการสร้างสรรค์ผลงาน
การร่วมประชุม  การอบรม  การสัมมนาและการศึกษาดูงาน
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. การเข้าร่วมประชุม
2. การเข้าร่วมอบรม
3. การเข้าร่วมสัมมนา
4. การศึกษาดูงาน
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
1. สำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
2. สำเนาเกียรติบัตรหรือสำเนาวุฒิบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงถึงการผ่านการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. สำเนาคำสั่งโรงเรียนหลักฐาน
4. แบบสรุปรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
5. ภาพถ่าย ฯลฯ
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
หัวข้อประชุม / อบรม /
สัมมนา / ศึกษาดูงาน
        หน่วยงานที่
สถานที่
หลักฐานอ้างอิง
การเป็นวิทยากร
ข้อมูลที่ควรบันทึก
การทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องที่ตนเองมีความรู้ความสามารถทั้งในและ นอกโรงเรียน
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
1. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
2. หนังสือตอบขอบคุณ
3. สำเนาวุฒิบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร
4. เอกสารประกอบการเป็นวิทยากร
5. ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่
 วัน เดือน ปี
         รายการ / เรื่อง / หัวข้อ
       สถานที่
 หลังฐานอ้างอิง
การเป็นกรรมการประเมินผลงานด้านวิชาการของนักเรียน
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. การเป็นกรรมการประเมินผลงานด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ ของนักเรียน
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. คำสั่ง
2. หนังสือเชิญ
3. หนังสือตอบขอบคุณ
4. สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
5. ภาพถ่าย
ลำดับที่
 วัน เดือน ปี
  เรื่อง / กิจกรรม / บทบาทหน้าที่
  หน่วยงานที่จัด
 หลังฐานอ้างอิง
การแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. รายชื่อหนังสือ/เอกสาร/ตำรา ที่อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครู
2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  จากสื่อต่าง ๆ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ท ฯลฯ
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. บันทึกสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาการศึกษาค้นคว้า
2. หลักฐานการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ลำดับที่
     ชื่อหนังสือ / บทความ /รายการ
                      เรื่อง
วัน เดือน ปีภาระงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. คำสั่งของโรงเรียนที่เป็นหลักฐานการมอบหมายงาน
2. รายละเอียดของโครงการ
3. บันทึกการปฏิบัติงาน
4. บันทึกความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. หนังสือขอบคุณ  ยกย่อง  ชมเชย
7. หลักฐานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน/สำเนาเกียรติบัตร/โล่รางวัล/ข่าว/หนังสือแจ้งผลการปฏิบัติงาน
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน
คำสั่งที่    
      ลงวันที่    
                                   เรื่อง    
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การใช้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอน
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. การขอความร่วมมือในการใช้ห้องสมุดท้องถิ่น, ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ / สอบถามต่าง ๆ
3. หนังสือเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
4. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงาน / ฝึกงาน
5. หนังสือเชิญผู้มีความรู้เฉพาะทางในท้องถิ่นมาร่วมสร้าง หลักสูตรท้องถิ่น
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
1. รูปภาพ
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์
3. หนังสือตอบรับ
 ที่
วัน เดือน ปี
                     เรื่องที่ศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ให้
ความช่วยเหลือ
ในการศึกษา
 หลักฐานอ้างอิงการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. หลักฐานการประชุมผู้ปกครอง หนังสือเชิญต่าง ๆ
2. หนังสือเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากร
3. หนังสือเชิญผู้ปกครองมาร่วมงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
4. หนังสือแสดงความจำนง  ในการบริจาควัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
5. หนังสือเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมปรึกษาในการร่างหลักสูตรการเรียนการสอนกับทางโรงเรียน

หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
1. รูปภาพ
2. สำเนาหนังสือเชิญผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ
3. ใบตอบรับ  จากผู้ปกครองนักเรียน
ที่
วัน เดือน ปี
ชื่อ สกุลผู้ปกครอง
เรื่องที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
หลักฐานอ้างอิง


การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในด้านการแก้ไขด้านความประพฤติของนักเรียน
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. การประชุมผู้ปกครอง
2. การเชิญผู้ปกครองมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ผู้สอนหรือฝ่ายปกครอง  
เป็นรายบุคคล  เพื่อช่วยแก้ไขความประพฤติของนักเรียนในด้านต่าง ๆ   เช่น  ชู้สาว, ยาเสพติด, ลัก ขโมย
ทะเลาะวิวาท ฯลฯ
3. การปรึกษากับผู้ปกครองทางโทรศัพท์, จดหมาย
4. การไปพบผู้ปกครองนักเรียนที่บ้าน
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
1. รูปภาพ

2. หนังสือเชิญ
3. สรุปบันทึก เพื่อให้ผู้ปกครองลงนาม
  ที่
 วัน เดือน ปี
   ชื่อนักเรียน
       ชื่อผู้ปกครอง
    ปัญหาที่แก้ไข
หลักฐานอ้างอิงการให้บริการชุมชนทางด้านต่าง ๆ
 ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. การใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามฟุตบอล, การใช้เป็นสถานที่สอบ การใช้ห้องประชุม ฯลฯ
2. การให้บริการด้านบุคลากร เช่น เป็นกรรมการคุมสอบต่าง ๆ  เป็นวิทยากร,
   เป็นเจ้าหน้าที่บริการ ฯลฯ
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น การให้ยืมเอกสาร, สื่อ, ยานพาหนะ, วงดุริยางค์, ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ
4. การร่วมบริจาคเงิน, อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของ ในโอกาสต่าง ๆเช่น ทำบุญงานศพ,
นักเรียนประสบอุบัติเหตุ, อัคคีภัย ฯลฯ 
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
1. รูปภาพ
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน / ชุมชน
3. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
4. ใบอนุโมทนาบัตร
5. หนังสือขอบคุณ
6. สำเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่
   วัน เดือน ปี
       หน่วยงานที่ให้บริการ
                เรื่อง
หลักฐานอ้างอิง


การได้รับความร่วมมือในกิจกรรมการร่วมงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1.การร่วมกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการงานต่าง ๆ  ของโรงเรียน
2. การร่วมกิจกรรมในงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน  เช่น 
ประเพณีลอยกระทง,งานไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
3.การแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีต่าง ๆ
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
1. รูปภาพ
2. หนังสือเชิญต่าง ๆ
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชน
4. หนังสือตอบรับ
 ที่
 วัน เดือน ปี
          กิจกรรมที่ให้หรือได้รับความร่วมมือ
     หลักฐานอ้างอิง
ผลงานนักเรียนทางด้านการเรียนและทางด้านต่าง ๆ
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. โล่  เกียรติบัตร  วุฒิบัตร
2. รูปภาพ
3. ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
4. คำสั่ง
5. หนังสือขอบคุณ
 ที่
ชื่อ - สกุล/ กลุ่ม /  ชั้น
ผลงาน /  กิจกรรม /รางวัล (สถานที่)
วัน เดือน ปี
หน่วยงานที่จัด
หลักฐานอ้างอิงรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อมูลที่ควรบันทึก
1. ตัวอย่างป้ายนิเทศ  ผลงานของนักเรียน
2. โล่ รางวัล ประกาศนียบัตรของนักเรียน
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการทำความดี
4. แบบสังเกตพฤติกรรม
5. แบบบันทึกที่นักเรียนกระทำผิด มาสาย หนีเรียน ทะเลาะวิวาท
6. แบบประเมินยกย่องคุณความดีของนักเรียน
7. เอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ภาคเรียนที่ /
ปีการศึกษา
         ชื่อ - สกุล
  ชั้น
                 วิชา
คุณลักษณะเด่น /คุณลักษณะที่
ควรปรับปรุง


ส่วนที่ 3
ชิ้นงานระหว่างการพัฒนา 4 หมวดวิชา
1. ชิ้นงานจากการทำกิจกรรม  หมวด  ก (แนบชิ้นงาน)
1.1 ชิ้นงานที่ 1....................................................
1.2 ชิ้นงานที่ 2...................................................
1.3ฯลฯ................................................................
2. ชิ้นงานจากการทำกิจกรรม  หมวด  ข (แนบชิ้นงาน)
1.1 ชิ้นงานที่ 1....................................................
1.2 ชิ้นงานที่ 2...................................................
1.3ฯลฯ................................................................
3. ชิ้นงานจากการทำกิจกรรม  หมวด  ค (แนบชิ้นงาน)
1.1 ชิ้นงานที่ 1....................................................
1.2 ชิ้นงานที่ 2...................................................
1.3ฯลฯ................................................................
4. ชิ้นงานจากการทำกิจกรรม  หมวด  ง (แนบชิ้นงาน)
1.1 ชิ้นงานที่ 1....................................................
1.2 ชิ้นงานที่ 2...................................................
1.3ฯลฯ................................................................


5. ความคิดที่ต่อแฟ้มสะสมงานของตนเอง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.  ภาคผนวก (ถ้ามี)
7.  ปกหลัง

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top