HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
   เกณฑ์การประเมิน.pdf       ข้อมูลประกอบการคัดกรอง.pdf ... .pdf เกณฑ์การประเมิน.pdf   
 .pdf ข้อมูลประกอบการคัดกรอง.pdf   
 .pdf ขั้นตอนการประเมิน 56-58.pdf   
 .pdf ประกาศแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 10 ต.ค..pdf   
 .docx แบบประเมินตนเอง.docx  

 .gif logo ศธ..gif   
 .doc รูปแบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2552.doc   
 .docx รูปแบบป้าสถานศึกษาพอเพียง 2554.docx   
 .docx รูปแบบป้าสถานศึกษาพอเพียง 2555.docx   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมินรอบที่ 1.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 2.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5.pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550.pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 55 (กศน.).pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2552.pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554(สพฐ.).pdf   
 .pdf เกณฑ์การตัดสิน(กศน.).pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมิน กศน..pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(กศน.).pdf   
 .pdf แนวทางประเมิน (กศน.).pdf   
 .pdf แบบสรุปคะแนนคณะกรรมการ (กศน.).pdf   
 .pub ปกเกณฑ์ประเมิน ศธ. (กศน.).pub   
 .pdf รายการประเมินเกณฑ์คุณภาพ กศน.-541010.pdf   
 .pdf สารบัญ (กศน.).pdf   
 .pdf เกณฑ์ประเมิน(สพฐ.).pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมิน1(สพฐ.).pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(สพฐ.).pdf   
 .pdf แนวทางประเมิน (สพฐ.).pdf   
 .pdf แบบสรุปคะแนน(สพฐ.).pdf   
 .pdf ปกเกณฑ์1 (สพฐ.).pdf   
 .pdf ภาคผนวก (สพฐ.).pdf   
 .pdf วิธีคิดคะแนน (สพฐ.).pdf   
 .pdf สารบัญ (สพฐ.).pdf   

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top