HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 (ปรับใหม่)
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
   อัพเดทล่าสุด!!! 19 ส.ค. 2556            >> ล่าสุด!!! สอท. ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลใน  แผ่นพับองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก Admissions 25...

อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

   อัพเดทล่าสุด!!! 19 ส.ค. 2556 อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

         >> ล่าสุด!!! สอท. ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลใน แผ่นพับองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก Admissions 2557 แล้ว!!!  คลิกที่นี่   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  20% PAT2 30%


พยาบาลศาสตร์ อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่ GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT2 30%

ทันตแพทยศาสตร์  อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่ GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT1 10% PAT2 20%


เภสัชศาสตร์

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT2 40%


   กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%


เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT1 20% PAT2 20%


   กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์   
 
GPAX 20% ONET 30% 
GAT  15% PAT2 15% PAT3 20%


   กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์   

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT4 40%


   กลุ่มเกษตรศาสตร์   

เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%


   กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์  

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
  

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  30% PAT1 20%


การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% 
GAT  50%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  40% PAT7 10%


   กลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา   

รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT5 20% PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1วิชา) 20%


   กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์   

ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT4 หรือ PAT6 40%
   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์  GPAX 20% ONET 30% 
GAT  30% PAT1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% GAT  50% 
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT7 20%


   บทความที่เกี่ยวข้อง  

         >> ปฏิทินการคัดเลือกฯ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2557 (อย่างเป็นทางการ) อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน
         >> ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT 7 วิชาสามัญ ONET ประจำปีการศึกษา 2557 อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน   พี่โดม #แนะน้อง   


         >> องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 ที่เปลี่ยนจากเดิม มี 2 กลุ่ม คือ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

         >> อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบคะแนนแอมิชชัน ดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปกำหนดองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งอาจมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย ขอให้น้องๆติดตามข้อมูลได้จาก ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 อีกครั้ง
         >> น้องๆที่รู้ข่าวนี้แล้ว อย่าลืมแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆ และคุณครูแนะแนว นะจ้ะ จะได้เตรียมตัวกันได้ทันนะ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top