HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: กนิษฐา พรมทา
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ภาพคัดลอกจากเวปไซด์      พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ มีรูปภาพและข้อคิดดีๆมากมายลองเปิดอ่านนะคะ
รูปภาพ : ก่อนนอน สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา นึกทบทวนบุญที่ได้ทำมาทั้งหมดในวันนี้ แล้วอธิษฐานจิตให้บิดามารดา ครอบครัวและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกัน ปล่อยวางทุกข์ทั้งหลายไปให้หมด และหลับในกลางแห่งความสว่างของพระพุทธเจ้ากัน  คำบูชาพระรัตนตรัย "อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ" (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)  คำแปล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์  www.facebook.com/ThanavuddhoStory ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพนี้
ภาพคัดลอกจากเวปไซด์
    พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
มีรูปภาพและข้อคิดดีๆมากมายลองเปิดอ่านนะคะ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top