HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: พรรณิภา อภัยพันธ์
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
 ชื่อ - สกุล นางพรรณิภา อภัยพันธ์ (สกุลเดิม ปัญญาคง) "ครูปุ้ม"  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่...
 ชื่อ - สกุล นางพรรณิภา อภัยพันธ์ (สกุลเดิม ปัญญาคง) "ครูปุ้ม"

 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.29
 สอนรายวิชา  -ภาษาอังกฤษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                       -ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม.1
                       -ครูเวร ประจำ คณะสีฟ้า
                       -ครูที่ปรึกษา ชุมนุม คลีนิกภาษา
                       -ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
ความภูมิใจ   -ครูต้นแบบปกิรูปการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จาก สพฐ. ปี 2548
                     -อบรมการสอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน RELC ประเทศสิงคโปร์ ทุน สพฐ. ปี 2549
                     -ต้นแบบคนดี 80 พรรษา ในหลวง ปี 2550 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
                       ของมนุษย์
                     -รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554 จากคุรุสภา
                     -ครูผู้สอนภษาอังกฤษดีเด่น ปี 2555 จากสพม.29

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top