HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: จรูญศักดิ์ พะคะนิยม
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยม ประวัติการศึกษา              จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์  วุฒิการศึกษา               ปริ...

นายจรูญศักดิ์ พะคะนิยม


ประวัติการศึกษา
             จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา
              ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (วท.บ.สถิติประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับสอง 
ความสามารถพิเศษ
              ร้องเพลง เล่นดนตรี 
ประวัติการทำงาน
              เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
              ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (ปัจจุบัน)About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top