HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ประกาศผลการคัดนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าฝึกฝนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในชุมนุมคอมพิวเตอร์ของ ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ  ครูสุชาติ สุภาพิมพ์...
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อเข้าฝึกฝนทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ในชุมนุมคอมพิวเตอร์ของ
ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ
 ครูสุชาติ สุภาพิมพ์
ครูธานินทร์ ธานี  
มีดังรายชื่อต่อไปนี้
1อัษฎาวุธจันทชิต1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากเก่งคอมพิวเตอร์
2ณัฐพงศ์ อ่ำโพธิ์3แอนิเมชั่นผมชอบคอมพิวเตอร์อยากเก่งคอมพิวเตอร์
3เปรมปิติ บุญยืน1/2ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอย่าเก็งคอมพิวเตอร์
4ด.ญ.พิมพ์วรีย์ ชูเชิด1/7เขียนโปรแกรมอยากเข้าเพราะความชอบ
5พีระสักกิ์ ถูระวรณ์1/7สนุก
6ศุภชัย ไพเราะ1/7เพราะอยากเรียนรู้ไปใอนาคต
7ด.ช.นันทวุฒิ สอรักษ์1/7 ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมชอบคอมพิวเตอร์ให้ความรู้
8ด.ช.อนุวัฒน์ สารราษฎร์2/ 10ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์
9ปฏิกร เที่ยงผดุง2/10ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบเเละรักคอม
10ด.ช.วรุตคม สมคะเนย์3/14ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจศึกษาคอมพิวเตอต์
11วุฒิไกร เสอมใจ3/14ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจศึกษาคอมพิวเตอร์
12จิรพนธ์ จิตอารี3/7แอนิเมชั่นอยากตัดต่อวิดีโอ
13พิสุตร์ ชานุชิตร3/7แอนิเมชั่นอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
14ด.ช.วิทวัส เจริญวงค์3/7 เลขที่ 40ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากจะได้สร้างโปรแกรมเองได้และค้นคว้าหาความรู้ด้วย
15เด็กหญิงพัชรินทร์ เคลือวัลย์3/8ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากเก่งคอมพิวเตอร์
16ธัญสิริ สิงหศิริ3/8เขียนโปรแกรมอยากฝึกการใช้โปรแกรมต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้เก่งยิ่งขึ้น
17ศุธิชาติ จันทร์อ่อน3/8เขียนโปรแกรมอยากเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ไปเป็นความรู้ติดตัวสามารถใวช้ในชีวิตประจำวันได้
18ด.ช.อมร คำศรี3/8 เลขที่ 47ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากจะค้นคว้า ความรู้ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต
19นาน นวพล แสงวงค์4/12ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
20นายศักดิ์ดา สายเจียง 4/12แอนิเมชั่นอยากเรียนรู้
21นางสาว รัตติยากร เทศนา4/13ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์มากเพิ่มขึ้น
22นายกิตติพัฒน์ ทุ่นทอง4/13ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจมรใจรักในคอมพิวเตอมาก แม้จะเรียนสาย สังคม
23นัดดา ทะยะสุทธิ์5/11ออกแบบ 3 Dเพราะจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต
24นางสาวสุวิชาดา ผิวทอง5/11ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากมีทักษะในการเรียนคอมให้มากๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
25นาย วรเมธ พลประโคน5/11 เลขที่ 22ออกแบบ 3 Dอยากเรียนการออกแบบ3d
26นาย วชิระ มุ่งหมาย5/11 เลขที่ 36ออกแบบ 3 Dอยากเรียนคอมพิวเตอร์
27นายพลากร ผิวทอง5/11เลขที่32ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมอยากมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
28นายอภิสิทธิ์ สีลาพัฒน์6/2 เลขที่ 47กราฟิคเพราะคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการเรียนมากทั้งการพิมงานนำเสนองานจึงอยากได้ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีความชำนาญมากกว่าเติมครับ(เผลอกดEnter)
29ฉัตรชัย อาจชัยพรม.1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากจะเก่งในด้านคอม จะได้นำไปใช่ในชีวิตประจำวัน
30ปลอดประสพ แสนสมัครม.1ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาใช่ในชีวิต
31ด.ช.วุฒิชัย มูลเพ็ญม.1/1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบวิชาคอมพิวเตอร์
32ด.ช.ศุภสิน ศรีสมบัติม.1/1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบวิชาคอมพิวเตอร์
33ด.ช. กิติติพงษ์ มะลิงามม.1/11ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมอยากเก่งคอมพิวเตอร์ครับ
34ด.ช.เหมันต์ ตลับนาคม.1/11ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมชอบและอยากเก่งด้านคอมพิวเตอร์ครับ
35ธีระศักดิ์ อ่อนดีม.1/15เขียนโปรแกรมเพราะว่าอยากเก่งคอมติวเตอร์ครับ
36้ืื้้ด.ช.ประกาย ไชยพงษ์ม.1/15ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะมีความรู้ทางคอมพิมพ์
37ด.ช กิตติศักดิ์ จำปาสารม.1/2ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
38ด.ช.ราเมศวร์ เนตรวงค์ม.1/2ออกแบบ 3 Dอยากเป็น คนสร้างหนัง3D
39พชรพล พระสุรักษ์ม.1/2กราฟิคเพราะอยากพัฒนาตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์
40วชิระ ประดู่ม.1/2ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบ
41กิตติพศ แสนกลุ้มม.1/7แอนิเมชั่นอยากเรียนคอม
42อริสา จันทะภาม.1/7ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบในคอมพิวเตอร์
43ด.ช. ศรัณย์ หน่อจันทร์ม.1/7 เลขที่ 4แอนิเมชั่นเป็นชุมนุมที่สนุก และได้ความรู็
44ด.ช.วัชรธร สังขฤกษ์ม.1/7 เลขที่ 6 แอนิเมชั่นผมอยากจะสร้างสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำ
45ด.ช.บูรพา แสงเพ็ชรม.1/7 เลขที่22แอนิเมชั่นเป็นกิจกรรมที่สนุกและให้ความรู้หลายหย่าง
46วีรพัฒน์ เบ้าตุ้มม.2/10ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
47เจษฎา จงเจริญม.4ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบและรักในวอชานี้
48น.ส. กนิาฐา คำตันม.4ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาอยากนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
49น.ส. สุดารัตน์ หวังผลม.4ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์
50วชิรพงษ์ โพธิวรรณม.4แอนิเมชั่นอยากทำการ์ตูนอนิเมชั่น
51นางสาว รุ้งตะวัน พินยศักดิ์ม.5/11ออกแบบ 3 Dอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
52น.ส. รัตติยาภรณ์ นนทพรมม.5/11 เลขที่34กราฟิคอยากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
53นาย อุดมทรัพย์ ใจธรรมม.5/11 เลขที่7กราฟิคอยากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
54จาตุรงค์ ดอกไม้ทองม.6/12กราฟิคเพราะชอบในเทคโนโลยี
55นางสาว นัทมน ญาณโกมุทม.6/2เขียนโปรแกรมอยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นและพัฒนากว่าเดิม
56นาย ณัฐพงษ์ พลศูนย์ม.6/2แอนิเมชั่นอยากได้ความรู้ใหม่ๆ
57นาย ธเนศพล หมายสินม.6/2ออกแบบ 3 D
58นางสาว จารุวรรณ จันทปัญญาม.6/2 เลขที่41เขียนโปรแกรมเพราะต้องการเรียนคอมพิืวเตอร์เพราะคิดว่ามันน่าสนุกและน่ามีสาระและต้องการเรียนคอมมากขี้นขจะได้เป็นคอม
59นางสาว ฐิดารัตน์ โคตรอาษาม.6/2 เลขที่45กราฟิคเพราะอยากพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้ค่ะ
60ด.ช.ธีรภัทร พละสรรค์ม1/7เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้
61นางสาวมัสลิสา คำผุยม4/13ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
62ด.ช จิรภาส จิตอารีเลขที่7 ม.3/6ออกแบบ 3 Dอยากใช้โปรแกม vegas pro 10.0 ได้แบบมีอาชีพ
63ด.ช.ธีีรภัทร จันทะเพชรม.3/7เขีียนโปรแกรมชอบที่สุดในชีวิต
64ด.ช.จิรพัฒน์ จิตอารีม.3/8ตัดต่อภาพยนต์ชอบที่สุดในชีวิต
ปล. 
หากมีนักเรียนที่รักทางด้านนี้เป็นชีวิตจิตใจ ไม่เก่งไม่ว่า  เน้นรักจริง  อาจจะพิจารณาเพิ่มเติม ให้มาพบครูธานินทร์  ธานีด่วน!!!

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top