HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: สรุปผลการประชุม สอบท้องถิ่น 2556
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2556 สรุปผลการประชุม "ม.ราชภัฎสวนดุสิต" เป็นผู้ออกข้อสอบ&สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์เหมือนเดิม สรุปมหาวิทยาลัยท...

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2556 สรุปผลการประชุม "ม.ราชภัฎสวนดุสิต" เป็นผู้ออกข้อสอบ&สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์เหมือนเดิม

สรุปมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบได้แล้วนะครับ สำหรับการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ 2556 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.

"ที่ประชุม ก กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ทั่วประเทศ"ในที่ประชุม 
ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ก กลาง อปท.ร่วมกัน ๓ ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง ๓ ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./ ก กลาง อบจ.โดยเป็นการลงมติเพื่อตัดสินใจว่า จะให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ การลงมตินั้น มีการให้ลงมติ ทีละ ก กลาง ผลปรากฏดังนี้
- ก กลาง อบต.มีผู้เห็นด้วยในการเลือกราชภัฏสวนดุสิต ๘ เสียงจาก ๑๗ เสียงที่อยู่ในห้องประชุม
- ก กลาง เทศบาล เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๐ จากผู้อยู่ในที่ประชุม ๑๕ เสียง
- ก กลาง อบจ.เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๒ เสียง จาก ๑๕ เสียงที่นั่งประชุม


สรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมาก "เลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต" ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกราชภัฎสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.ต่อไป

เรื่องเล่าลือกันว่าเหตุที่จัดสอบช้าในกระบวนการนี้เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่าง ก.กลาง และ กสถ. โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ก.กลางต้องการให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ และสอบแบบแบ่งเขตตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่..กสถ. ต้องการให้ ม.รามฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบและจัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบ สรุปกันไม่ได้จนท้ายสุดก็ลงมติกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลออกมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เป็นผู้ออกข้อสอบ ด้วยเสียงข้างมาก

หลังจากนี้การดำเนินการก็จะเร็วขึ้นแล้วละครับ ก็เลยอยากให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กันก่อนนะครับ ลองดูตำแหน่งในฝัน พร้อมกับจัดลำดับก่อนหลังไว้ก่อนเมื่อประกาศรับสมัครสอบออกมาตรวจสอบอีกครั้ง เพราะส่วนนี้นำมาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อบจ. อบต. เทศบาล เพื่อความชัวร์นะครับ เหตุที่นำส่วนนี้มาให้ตรวจสอบตัวเองกันก่อนเนื่องจากเรื่องที่ต้องพิจารณาในการสมัครสอบจำเป็นต้องดูทั้งคุณสมบัติที่ตนเองจะสามารถสมัครสอบได้ พร้อมกับจำนวนอัตราว่าง และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบส่วนของภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้คงสามารถประมาณการได้เพียงคร่าวๆ เนื่องจากเราไม่ทราบว่าศูนย์สอบใดจะมีจำนวนอัตราว่างและจำนวนผู้สมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งใดมีจำนวนอัตราว่างมากย่อมเป็นที่หมายตาของใครหลายคน และเมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบมากก็มีการแข่งขันสูงหากหลบหลีกเลี่ยงได้บางทีอาจจะเป็นโอกาส ต้องพิจารณากันให้ดีๆ นะครับ

จึงนำสรุปอัตราว่างพร้อมกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ทราบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 ที่นับวันประกาศรับสมัครสอบก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเป็นนาทีที่ต้องเฝ้าดูกันอย่างไม่กระพริบตาไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ด้วย

อ้างอิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน

อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

No.ตำแหน่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับ 1
1.เจ้าหน้าที่การเกษตร 1คลิกที่นี่
2.เจ้าหน้าที่การคลัง 3คลิกที่นี่
3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 150คลิกที่นี่
4.เจ้าหน้าที่ประปา 61คลิกที่นี่
5.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 173คลิกที่นี่
6.เจ้าหน้าที่ทะเบียน8คลิกที่นี่
7.เจ้าหน้าที่เทศกิจ13คลิกที่นี่
8.เจ้าหน้าที่ธุรการ231คลิกที่นี่
9.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล181คลิกที่นี่
10.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์23คลิกที่นี่
11.เจ้าหน้าที่ป้องกัน-
และบรรเทาสาธารณภัย
158คลิกที่นี่
12.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน10คลิกที่นี่
13.เจ้าหน้าที่พัสดุ230คลิกที่นี่
14.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน2คลิกที่นี่
15.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ5คลิกที่นี่
16.เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ3คลิกที่นี่
17.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน1คลิกที่นี่
18.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล11คลิกที่นี่
19.ช่างเขียนแบบ46คลิกที่นี่
20.ช่างเครื่องกล9คลิกที่นี่
21.ช่างประปา2คลิกที่นี่
22.ช่างผังเมือง6คลิกที่นี่
23.ช่างไฟฟ้า104คลิกที่นี่
24.ช่างโยธา297คลิกที่นี่
25.ช่างศิลป์1คลิกที่นี่
26.ช่างสำรวจ31คลิกที่นี่
27.ผดุงครรภ์1คลิกที่นี่
ระดับ 2
1.เจ้าพนักงานการเกษตร9คลิกที่นี่
2.เจ้าพนักงานการคลัง12คลิกที่นี่
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี544คลิกที่นี่
4.เจ้าพนักงานประปา36คลิกที่นี่
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้406คลิกที่นี่
6.เจ้าพนักงานทะเบียน17คลิกที่นี่
7.ทันตสาธารณสุข20คลิกที่นี่
8.เจ้าพนักงานธุรการ484คลิกที่นี่
9.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์8คลิกที่นี่
10.เจ้าพนักงานป้องกัน-
และบรรเทาสาธารณภัย
254คลิกที่นี่
11.เจ้าพนักงาพัฒนาชุมชน30คลิกที่นี่
12.เจ้าพนักงานพัสดุ645คลิกที่นี่
13.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์2คลิกที่นี่
14.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน5คลิกที่นี่
15.เจ้าพนักงานการเกษตร2คลิกที่นี่
16.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว9คลิกที่นี่
17.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ46คลิกที่นี่
18.เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ8คลิกที่นี่
19.เจ้าพนักงานสัตวบาล2คลิกที่นี่
20.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน274คลิกที่นี่
21.เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2คลิกที่นี่
22.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล30คลิกที่นี่
23.เจ้าพนักงานห้องสมุด2คลิกที่นี่
24.นายช่างเขียนแบบ74คลิกที่นี่
25.นายช่างเครื่องกล8คลิกที่นี่
26.นายช่างเครื่องยนต์12คลิกที่นี่
27.นายช่างประปา2คลิกที่นี่
28.นายช่างผังเมือง11คลิกที่นี่
29.นายช่างไฟฟ้า61คลิกที่นี่
30.นายช่างโยธา568คลิกที่นี่
31.นายช่างสำรวจ54คลิกที่นี่
32.พยาบาลเทคนิค2คลิกที่นี่
33.สัตวแพทย์22คลิกที่นี่
ระดับ 3
1.ครูผู้ช่วย27คลิกที่นี่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน239คลิกที่นี่
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร22คลิกที่นี่
4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป16คลิกที่นี่
5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์25คลิกที่นี่
6.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน216คลิกที่นี่
7.นักผังเมือง10คลิกที่นี่
8.นักพัฒนาการท่องเที่ยว10คลิกที่นี่
9.นักพัฒนาชุมชน110คลิกที่นี่
10.นักวิชาการเกษตร182คลิกที่นี่
11.นักวิจัยจราจร1คลิกที่นี่
12.นักวิชาการการคลัง21คลิกที่นี่
13.นักวิชาการเงินและบัญชี91คลิกที่นี่
14.นักวิชาการจัดเก็บรายได้24คลิกที่นี่
15.นักวิชาการประชาสัมพันธ์31คลิกที่นี่
16.นักวิชาการวัฒนธรรม3คลิกที่นี่
17.นักวิชาการศึกษา401คลิกที่นี่
18.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ85คลิกที่นี่
19.นักวิชาการสวนสาธารณะ2คลิกที่นี่
20.นักวิชาการสาธารณสุข13คลิกที่นี่
21.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม9คลิกที่นี่
22.นักวิชาการสุขาภิบาล84คลิกที่นี่
23.นักวิทยาศาสตร์4คลิกที่นี่
24.นักสังคมสงเคราะห์32คลิกที่นี่
25.นิติกร407คลิกที่นี่
26.บรรณารักษ์6คลิกที่นี่
27.บุคลากร147คลิกที่นี่
28.พยาบาลวิชาชีพ39คลิกที่นี่
29.เภสัชกร2คลิกที่นี่
30.วิศวกรเครื่องกล1คลิกที่นี่
31.วิศวกรไฟฟ้า2คลิกที่นี่
32.วิศวกรโยธา153คลิกที่นี่
33.วิศวกรสิ่งแวดล้อม3คลิกที่นี่
34.วิศวกรสุขาภิบาล8คลิกที่นี่
35.ศึกษานิเทศก์8คลิกที่นี่
36.สถาปนิก29คลิกที่นี่
37.สันทนาการ39คลิกที่นี่
ระดับ 4
1.นายแพทย์1คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือ ที่ มท.0809.2/ว54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 คลิกที่นี่

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top