HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ มอบให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน วิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)...

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ มอบใ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 
๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน ๑ หน่วย รวม ๑ ทุน
 
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน
๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ได้
๓.๒ มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี นับถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓.๓ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒,
D=๑, E หรือ F=๐)ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียน
เทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
๓.๔ ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๕ มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๓.๖ ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
๓.๗ ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่http://www.bot.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
๔.๒ กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๔.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทางอินเทอร์เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top