HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
 

cikapoung cikapoung Author
Title: แนะนำครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ
Author: cikapoung
Rating 5 of 5 Des:
ชื่อ        นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ วัน  เดือน  ปี  เกิด       16  มิถุนายน  2511   อายุ  39  ปี สถานที่อยู่ปัจุบัน    319  หมู่ที่  3  ต.บุ่ง ...

ชื่อ       นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
วัน  เดือน  ปี  เกิด      16  มิถุนายน  2511   อายุ  39  ปี
สถานที่อยู่ปัจุบัน   319  หมู่ที่  3  ต.บุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปษณีย์  37000
โทรศัพท์     มือถือ  0-1360-4709      บ้าน   0-4551-2202
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ครูชำนาญการ  
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปษณีย์  37000
โทรศัพท์  0-4551-1959  โทรสาร  0-4551-1960

ประวัติการศึกษา 
      พ.ศ. 2526 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนอำนาจเจริญ
อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
      พ.ศ. 2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
     พ.ศ. 2531 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
     พ.ศ. 2535 ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต(คบ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยาลัยครูอุดรธานี
พ.ศ. 2550 กำลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต(วทม.)คอมพิวเตอร์และเทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เว็บไซต์  http://www.thaiamnat.com
Mail : kruanuruk@gmail.com

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top